OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních  a dalších zpracovávaných údajů.

Kdo vaše osobní údaje zpracovává?

Zpracovatelem je Mgr. Lucie Plecháčová, se sídlem Lánov 14, 54341 Lánov,ič: 49998960 zapsaná v Živnostenském rejstříku příslušném dle § 71 odst. 2 živnostenského zákona k Městskému úřadu Vrchlabí

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb, např. v rámci objednávky střihů v e-shopu.

Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci nebo objednávce: e-mail, jméno a příjmení (pouze je-li to nezbytné pro konkrétní službu nebo chcete-li jej sdělit dle vlastního uvážení) , fakturační adresa.

a dále údaje, které získáme tím, že používáte naše služby: IP adresa, soubory cookies (v případě online služeb), případně jiný online identifikátor.

V případě navštívení našich stránek, zaznamenáváme standardním způsobem IP adresu, přidělenou vaším poskytovatelem, webovou stránku, ze které nás navštívíte, jednotlivé navštívené stránky našeho webu a datum a délku vaší návštěvy.

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem, ať již se jedná o služby bezplatné či placené.

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém  jste nám osobní údaje poskytli, a jsou zpracovány vždy v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění daného účelu a je-li pro určitý účel zpracování vyžadován souhlas, pak v rozsahu, který je v předmětném souhlasu specifikován. Osobní údaje mohou být případně zpracovány na základě pověření, tzv. zpracovateli, u kterých Správce vždy zajistí adekvátní podmínky ochrany Vašich osobních údajů.

Souhlas udělený pro zpracování osobních údajů pro uvedené účely je zcela dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat v rámci každého obchodního sdělení nebo písemně na e-mail ifno@sijtesnami.cz. 

Váš e-mail použijeme pouze za účelem zasílání novinek ze světa šití a jiných, dle našeho názoru pro Vás zajímavých informací, a dění na našem webu formou newsletteru. 

Vaše údaje tedy zpracováváme z titulu plněn smlouvy, oprávněného zájmu nebo Vámi uděleného souhlasu.

Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich  údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme ( Mbanka,  e-mailový systém na seznam.cz,) top list

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje  předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Co jsou cookies a jaké druhy cookies používáme?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče.  Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Soubory cookies nám např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele (např. při přihlašování do členské sekce atd.) 

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 5 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. Po uplynutí této doby se Vás na Váš souhlas zeptáme znovu. Když nám pak svůj další zájem nepotvrdíte, Vaši adresu prostě vymažeme.

Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

  • právo svůj souhlas kdykoli odvolat nebo požadovat omezení zpracování,
  • právo osobní údaje opravit či doplnit a právo na přístup k osobním údajům,
  • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech,
  • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech,
  • právo požadovat přenesení údajů nebo právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“), není-li to v rozporu s jiným právním ustanovením. 

Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie (nařízení GDPR).

Dozorovým orgánem ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), se sídlem v Praze, na který se můžete obrátit při porušení ochrany Vašich osobních údajů.

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na info@sijtesnami.cz, kde vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Za provozovatele projektu sijusama.cz

Lucie Plecháčová

Zpět do obchodu