Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.        ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím, kterým je Mgr. Lucie Plecháčová, se sídlem Lánov 14, 54341 Lánov, ič 49998960, zapsaná v Živnostenském rejstříku příslušném dle § 71 odst. 2 živnostenského zákona k Městskému úřadu Vrchlabí a jinou fyzickou osobou – kupujícím, prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.sijusama.cz a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

1.2.  Zbožím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí veškeré zboží nabízené tímto internetovým obchodem v digitalizované podobě dodávané elektronickou cestou prostřednictvím internetové sítě bez hmotného nosiče (dále jen „digitální obsah“).

1.3.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.       UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.  Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2.  Nabídkou na uzavření smlouvy o úplatném zřízení práva zákazníka užít digitální obsah je až řádné vyplnění elektronického formuláře objednávky konkrétního digitálního obsahu zákazníkem a její odeslání provozovateli internetového obchodu. V tomto okamžiku již není možné objednávku měnit, jelikož je ihned předána k automatickému zpracování.

2.3.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupující povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.

2.4.  Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

2.5.  Smlouva o dodání digitálního obsahu je uzavřena v okamžiku doručení e-mailové zprávy zákazníkovi, potvrzující zaplacení a vyřízení objednávky. Tato e-mailová zpráva je zákazníkovi zasílána až po nezpochybnitelném uhrazení úplaty za objednaný digitální obsah. Zákazník odesláním objednávky jím vybraného digitálního obsahu uděluje provozovateli internetového obchodu svůj výslovný souhlas s dodáním digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

2.6.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy na jím objednané zboží. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.       CENA ZBOŽÍ

3.1.  Všechny uvedené ceny jsou smluvní, aktuálně platné k okamžiku odeslání objednávky zákazníkem provozovateli internetového obchodu. Ceny zboží jsou konečné včetně DPH a všech dalších případných daní a poplatků.

3.2.  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.       PLATEBNÍ PODMÍNKY

 Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další

4.2.  Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.3.  Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu na žádost kupujícího a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.       ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.  Kupující může odstoupit od smlouvy do 30 dnů od uhrazení kupní ceny za digitální obsah. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností digitálního obsahu.

5.2.  Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle ve 30 denní lhůtě od uhrazení kupní ceny na elektronickou adresu prodávajícího hamapl@seznam.cz. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je nutné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení. 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy: (uvedené údaje doplňte a pošlete na uvedenou e-mailovou adresu)

  • Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy na zboží (název zboží):
  • Jméno a příjmení
  • Číslo faktury/prodejního dokladu (číslo objednávky)
  • Číslo bankovního účtu

5.3.  Prodávající vrátí kupujícímu částku plně odpovídající ceně zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.

6.        DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.2.  Digitálního obsah provozovatel internetového obchodu zákazníkovi zpřístupní objednaný digitální obsah prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem v jeho objednávce neprodleně po nezpochybnitelném uhrazení úplaty za objednaný digitální obsah. Tento e-mail obsahuje link pro stažení digitálního obsahu do zařízení zákazníka prostřednictvím internetové sítě.

7.       OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

7.1.  Digitální obsah zpřístupňovaný uživatelům prostřednictvím služby („Obsah“) představuje obrazový záznam vizuálního díla/děl (včetně doprovodných materiálů) a jiných předmětů chráněných právy podle autorského zákona a jiných zákonů na ochranu duševního vlastnictví.

7.2.  Uživatel je oprávněn při využití služby užít zpřístupněný digitální obsah výhradně pro svoji vlastní osobní potřebu. Uživatel není oprávněn digitální obsah ani jeho část kopírovat v jakékoli formě nad rámec své osobní potřeby a není oprávněn zpřístupňovat ho dalším osobám.

7.3.  Uživatel se zavazuje, že se nebude pokoušet získat přístup k digitálnímu obsahu jinak než v souladu s těmito podmínkami.

7.4.  Uživatel bere na vědomí, že jakékoli jednání porušující shora uvedené zákazy je porušením práv na ochranu duševního vlastnictví s možností postihu podle zákona.

8.       OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1.  Provozovatel internetového obchodu prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté zákazníkem jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se zákazníkem a pro marketinkové účely provozovatele internetového obchodu a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě.

8.2.  Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně zákazníkem prodávajícímu za účelem jeho registrace nebo splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Provozovatel internetového obchodu je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.

8.3.  Registrací nebo odesláním objednávky dává zákazník provozovateli internetového obchodu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy a využití pro marketinkové účely provozovatele internetového obchodu, a to až do doby písemného vyjádření zákazníkova nesouhlasu s tímto zpracováním.

8.4.  Více informací o ochraně osobních údajů naleznete zde: Ochrana osobních údajů

9.       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.  Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), autorským zákonem (č. 121/2000 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

9.2.  Zákazník odesláním své objednávky potvrzuje, že se řádně seznámil se všemi náležitostmi těchto obchodních podmínek s dostatečným předstihem před odesláním své objednávky, že těmto porozuměl a že tyto bez výhrad akceptuje. Zákazník dále tímto odesláním stvrzuje, že toto odeslání prokazuje jeho oprávnění, pravý úmysl a jeho zájem smlouvu o uvedeném obsahu s prodávajícím uzavřít.

9.3.  Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

9.4.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 5.1. 2023.  Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.

Zpět do obchodu